ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਟੇਸਟੀ ਐਪਲ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ

ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ …

Read More

ਅਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਬਣਾਉ ਕੱਦੂ ਦੀ ਬਰਫ਼ੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਦੂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕੱਦੂ…. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਦੂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ …

Read More

ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ

ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 1. ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ: ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ …

Read More